Privacy Statement

Privacyverklaring van Tandartsenpraktijk de Jong

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en waarom wij deze gegevens gebruiken. 

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die iets over u zeggen. Ze zijn te herleiden tot uw persoon.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

∑        Het invoeren en bijhouden van uw medisch dossier;

∑        Het inplannen van een afspraak;

∑        De zorgverlening aan u;

∑        Het declareren bij uw zorgverzekeraar;

∑        Het factureren via informedics, onze factureringsbedrijf;

∑        Het verbeteren van onze dienstverlening en zorg.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voor schrijft. 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundig behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voor vloeien uit andere wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen we verdelen in

∑        PatiŽntgegevens;

∑        financiŽle gegevens;

∑        Medische gegevens;

∑        Overige gegevens.

PatiŽntgegevens

Wanneer u bij ons wordt ingeschreven als patiŽnt vragen wij om uw naam, adres en telefoonnummer, uw geboortedatum, gegevens van uw zorgverzekering, huisarts en apotheek. Wij vragen u een medische vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij uw e-mail adres. Dit gebruiken we voor patiŽntcontact om bijvoorbeeld uw afspraken te bevestigen, het toesturen van vragenlijsten t.b.v. onze patiŽnttevredenheidsonderzoek en het versturen van maximaal  4  nieuwsbrieven per jaar. Indien u van ons geen mail wenst te ontvangen, geeft u uw e-mail adres dan niet. U kunt zich ook altijd afmelden op een later moment.

U dient zich te legitimeren d.m.v. een legitimatie bewijs en zorgpas. Hierdoor weten we dat wij de juiste persoon voor ons hebben. Wij zijn wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening.

De medische gegevens, uw BSN of gegevens over uw nationaliteit zijn zogenaamde Ďbijzondere of gevoeligeí persoonsgegevens. Voor deze gegevens geldt dat wij aan extra wettelijke eisen voldoen bij het verwerken van die gegevens.

FinanciŽle gegevens

De zorg aan u moet volgens bepaalde regels worden geregistreerd en soms ook gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld aan declaratiecodes. Dit doen de behandelaren. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door onze medewerker van de administratie. Zij controleert uw naam, adres, polis gegevens, eventuele verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de geleverde zorg aan u of uw zorgverzekeraar. Voor de betaling van onze facturen maken wij gebruik van de diensten van Infomedics, vecozoportaal, zorgverzekeraars en zorgbureauís.

Overige gegevens

Als u ons belt, bewaren we in het elektronische patiŽntendossier de datum, tijdstip en maken aantekeningen van de inhoud van het gesprek.

Voor onze website maken we geen gebruik van zogenoemde cookies. We maken geen gebruik van statistieken. Als u onze website bezoekt, worden er geen gegevens van u verzameld en bewaard. Wanneer u het contactformulier invult zullen deze gegevens ook niet op, of voor, de website gebruikt of bewaard worden.

Wij maken gebruik van camera toezicht in de wachtruimte, voor en achter de praktijk om ons en onze patiŽnten zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag. Bij binnenkomst wordt u gewezen op het cameratoezicht in onze praktijk. Camera beelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident. Alleen de daartoe aangewezen medewerkers hebben toegang tot de beelden.

Waarvoor en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om optimale zorg van hoge kwaliteit aan u te leveren. Hieronder leggen wij uit waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Voor de verlening van zorg.

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze zorgverlening aan u, om uitvoering te kunnen geven aan de geneeskundige behandelovereenkomst. Om goede zorg te kunnen verlenen moeten we veel weten over uw gezondheid, medicijngebruik en medische geschiedenis. Als het nodig is voor uw behandeling willen we soms ook meer weten over uw leefstijl, bijvoorbeeld of u rookt of alcohol gebruikt.  Alleen de mensen die betrokken zijn bij uw zorgverlening hebben toegang tot uw gegevens en ook alleen voor zover zij dit nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wanneer u wensen heeft ten aanzien van uw privacy, laat ons dit dan weten, wij respecteren dat graag.

Voor het declareren van zorg

Behalve de persoonlijke gegevens en de gegevens over de aan uw geleverde zorg worden ook nog andere gegevens gebruikt voor het declareren van de zorg bij uw zorgverzekeraar:

∑        De naam en AGB*-code van de behandelaar

∑        De naam en AGB-code van de verwijzer

∑        De met de zorgverzekeraar overeengekomen tarieven voor de zorg die aan u is geleverd.

*AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer. Dit is een landelijke code waarmee een zorgaanbieder door de zorgverzekeraar eenvoudig kan worden herkend.

De door ons ingediende declaraties worden door de zorgverzekeraars periodiek gecontroleerd. Zij controleren of bij een bepaalde diagnose de juiste zorg is geleverd. Daarnaast controleren ze  of deze zorg ook daadwerkelijk nodig was  of  dat u behandeld had kunnen worden met goedkopere zorg.  De zorgverzekeraars maken gebruik van het "protocol materiŽle controleĒ. Hiermee blijft uw privacy gewaarborgd. Op www.zn.nl kunt u meer vinden over dit protocol.

Wij controleren de registraties en declaraties van onze tandtechnisch laboratoria, dienstverleners en leveranciers op eenzelfde manier. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de factuur die bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt juist is.

Voor de kwaliteit van de zorgverlening

Om de hoge kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te garanderen, hebben wij bepaalde processen en controle systemen ingericht en nemen wij deel aan de landelijke prikpunt registratie van de KNMT. Hieronder leggen we u uit hoe we dit doen, waarom we dit doen en op welke manier we er voor zorgen dat uw privacy gewaarborgd is.

Het interne kwaliteitsmanagementsysteem bestaat o.a. uit een patiŽnttevredenheidsonderzoek. U wordt gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het staat u vrij om wel of geen medewerking te verlenen. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde zaken extern te melden, zoals zorgcalamiteiten bij de Inspectie voor Gezondheidszorg. Hiervoor vragen wij u geen toestemming.

∑        Interne werkprocessen en evaluaties.

Door middel van verschillende processen controleren wij of er op de juiste manier gewerkt wordt. Met de evaluaties van deze verschillende werkprocessen kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de rapportages van de evaluaties zijn geen patiŽntgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

∑        PatiŽnttevredenheidsonderzoek.

Om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren, onderzoeken wij de patiŽnttevredenheid. De gegevens uit dit onderzoek worden niet aan andere partijen verstrekt en zijn enkel bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering.

∑        Terugkoppeling aan de verwijzer.

Wij versturen een terugkoppeling naar uw medische specialist van uw consult(en) en behandeling(en) bij ons, als dit nodig is met het oog op uw tandheelkundige behandeling.

∑        Klachten.

Als u een klacht indient over onze zorgverlening wordt deze klacht behandeld door een interne klachtenfunctionaris. Indien het noodzakelijk is voor de behandeling van uw klacht, worden uw klacht en medisch dossier doorgestuurd naar onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Soms moeten wij de persoonsgegevens die we verzamelen en bewaren voor de uitvoering van uw zorg aan derden verstrekken. U kunt hierbij denken aan zorgverzekeraars, Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie van Gezondheidszorg en jeugd in oprichting, politie en justitie. Wij geven alleen medewerking aan een autoriteit na een controle of de vordering wel aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij zullen gegevens nooit doorgeven zonder dat wij daartoe verplicht zijn op grond van een rechtsgeldig bevel.

Wettelijke verplichtingen zijn o.a.:

∑        Zorgverzekeraars kunnen conform het ĎProtocol materiŽle controleí inzage vorderen in medische dossiers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgverzekeringswet.

∑        De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting kan in het kader van haar toezichthoudende taak inzage vorderen in patiŽntendossiers, ook zonder toestemming van de patiŽnt. De IGJ heeft voor deze gegevens een afgeleid beroepsgeheim en mag deze gegevens in principe niet aan het Openbaar Ministerie verstrekken.

∑        De politie , de rechtercommissaris en officier van justitie kunnen inzage vorderen in medische gegevens, maar het blijft de arts zelf die beslist of hij zich op het beroepsgeheim beroept op niet. Hij maakt daartoe een belangen afweging tussen het beroepsgeheim en belangen die in het gedrang komen bij het bewaren van het geheim. Alleen in gevallen waarin de arts zich duidelijk ten onrechte op het verschoningsrecht beroept, zal een rechter de beslissing overrulen.

∑        In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens van hulpverleners en patiŽntengegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)en de FIOD-ECD te verstrekken

Onze medewerkers die betrokken zijn bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en of hebben contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geld ook voor tijdelijke medewerkers en stagiaires. Medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Welke derde partijen zijn betrokken bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij schakelen derde partijen in ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening en of systemen die wij daarbij gebruiken.  U kunt denken aan partijen die in onze opdracht een deel van de zorgverlening uitvoeren, zoals o.a. apothekers, ziekenhuizen, academische centra, tandtechnisch laboratoria. Maar ook onze leveranciers van het elektronische dossier of bepaalde software of IT- systemen. 

Wanneer deze derde partijen bij het uitvoeren hun taken soms toegang hebben tot persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waar voor u ze aan ons heeft verstrekt.

Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen onze praktijk. In het  protocol huisregels en geheimhouding patiŽnten- en praktijk gegevens, staat een gedragscode beschreven voor al onze medewerkers. In deze gedragscode staat duidelijk hoe onze medewerkers om dienen te gaan met uw persoonsgegevens. Dit protocol wordt met alle medewerkers voor dat zij mogen werken doorgenomen en ondertekent. 

Wij doen er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen in de lijn met daarvoor geldende normen voor de zorg.  U kunt denken aan protocollen met betrekking tot wachtwoord wijzigingen, alarmsystemen, cameratoezicht, IT- beveiligingsmaatregelen. Maar ook het versleuteld versturen van privacygevoelige informatie via zorgmail.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan is er sprake van een zogenaamd datalek. Wij melden dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer dit voor u ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u zo snel mogelijk hierover informeren.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om uw gegevens verwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevens verwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tandartsenpraktijkdejong.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0592-317570. Wij streven er naar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 Tandartsenpraktijk de Jong BV
Beilerstraat 179
9401 PJ  Assen
T (0592) 317 570
SPOED (0592) 302 430
info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Kvk: 54723590
Privacy Statement
Disclaimer

© 2010 Plan Plan Internet BV