Huisregels

Het afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren-, telefonisch-, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. 
Wanneer u meerdere keren minder dan 24 uur van tevoren de afspraak annuleert of niet op uw afspraak aanwezig bent zonder ons daarvan te vergewissen, is Tandartsenpraktijk de Jong gerechtigd u als patiŽnt uit te schrijven. Het afzeggen en maken van afspraken kan alleen telefonisch.

Behandeling

Wij vragen u vijf minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn.  Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u of u 10 minuten van te voren aanwezig wilt zijn. U dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van spoedgevallen. Wij vragen daarom uw begrip indien uw afspraak later dan gepland begint of als uw behandeling uitloopt. Wanneer uw afspraak later dan gepland zal aanvangen, zal de receptie u hierover zo goed mogelijk informeren.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per email of persoonlijk bij de receptie. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven middels het wijzigingsformulier op de site (doorklikken naar item).
Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheid of de medicatie die u gebruikt, dan dient u dit aan uw behandelend tandarts door te geven.

Betaling van uw nota

Met ingang van januari 2019 hebben wij als praktijk te maken gekregen met wijzigingen omtrent het indienen van declaraties aan de zorgverzekeraars. Omdat deze wijzigingen mogelijk vragen bij u oproepen, lichten wij hieronder graag het een en ander toe. Uw factuur is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Via www.nza.nl vindt u de tarieven die de NZA vastgesteld heeft per 1 januari 2019.

Jeugd

Bij de onderstaande zorgverzekeraars declareren wij de verrichtingen rechtstreeks. Menzis-groep: Menzis en Anderzorg. Achmea-groep: Zilveren kruis, OZF Achmea, Interpolis en Avero Achmea. CZ-groep: CZ, Delta LLoyd en OHRA. VGZ-groep: VGZ, Univé, IZA-gemeenten, IZA en IZZ. Voor de overige zorgverzekeraars zal het versturen en innen van de facturen naar de zorgverzekeraar door Infomedics worden verzorgd.

Volwassenen

Het versturen en innen van onze facturen hebben wij in 2019 volledig aan Infomedics uitbesteed. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, zal de vergoeding via Infomedics door uw zorgverzekeraar plaatsvinden. Wanneer er behandelingen zijn die niet volledig vergoed worden, ontvangt u de factuur van de eigen bijdrage van Infomedics.

Uitzonderingssituaties:

  • Wij hebben voor 2019 overeenkomsten afgesloten voor volledige kunst- en klikgebitten, plaatsen van implantaten in tandeloze kaken:
  • Menzis groep :Menzis en Anderzorg,  VGZ-groep: VGZ, Unive, IZA-gemeenten, IZA en IZZ  en Achmea groep.
  • Gecontracteerde zorg heeft voordelen, er zijn afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van de zorg. De nota zal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan. De wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico behorend bij bovengenoemde verrichtingen zal door de zorgverzekeraar bij de verzekerde worden geÔnd. 
  • Spoedgevallendienst: Passanten dienen de factuur direct contant te voldoen na de behandeling. 
  • Indien u gewend bent de nota per pin te voldoen en dit wilt blijven doen.

Infomedics

U kunt uw factuur online bij Infomedics afhandelen. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw factuur klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMScode in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw factuur liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl. Heeft u een e-mail ontvangen dat er een factuur klaar staat en kunt of wilt u deze liever niet openen, dan is het mogelijk een aantal dagen te wachten. Infomedics zal u dan alsnog een geprinte versie per post toesturen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Begrotingen

Als praktijk geven wij standaard begroting af vanaf 250 euro, dit is wettelijk verplicht. Indien gewenst kunt u ook een begroting meekrijgen wanneer het om bedragen gaat onder de 250 euro. Dit kan mondeling dan wel schriftelijk overeen gekomen worden. In het geval er meerdere behandelopties zijn, krijgt u van elk van de mogelijkheden een kostenraming.
Een begroting behelst een standaard behandeling en is altijd onder voorbehoud. Onverwachte bijkomende kosten kunnen uiteraard niet van te voren worden begroot. Uw behandelend tandarts zal u altijd over het waarom en de hoogte van de additionele kosten informeren. Omissies en onjuistheden in de kostenraming die gedurende de behandeling naar voren komen, zullen in de definitieve factuur worden verwerkt. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting.
Uw verzekeraar kan u vertellen welk deel van de begrote kosten wordt vergoed. Wanneer er (een) uitgebreide behandeling(en) plaatsvinden, kunnen we u voor aanvang van een dergelijke behandeling om een voorschot vragen.
 
Klachten

Hoewel alle praktijkmedewerkers zich inzetten voor een zo goed mogelijke zorg, gaan er helaas ook in onze praktijk dingen mis.
 
Graag willen wij dat van u horen, zodat wij kunnen werken aan verbetering van de praktijk en u een passende oplossing kunnen bieden.
U kunt uw klacht (direct) mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij één van onze medewerkers. Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u deze richten aan: Tandartsenpraktijk de Jong, praktijkmanager, Beilerstraat 179, 9401 PJ Assen of kantoor@tandartsenpraktijkdejong.nl .
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot een van de klachtencommissies:

 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der tandheelkunde

Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) van de KNMT

of Bureau Klachtenbehandeling van de ANT:

 

Bereikbaar per: 

 
Spoedgevallendienst

Wat is een spoedgeval?

Onhoudbare acute kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand of kies door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling zijn voorbeelden van spoedgevallen. Het gaat bij spoedgevallen dus om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan worden uitgesteld. Een uitgevallen vulling is bijvoorbeeld geen spoedgeval.

Wat kunt u doen bij een spoedgeval?

Als zich tijdens de openingstijden van de praktijk een spoedgeval voordoet, kan veelal dezelfde dag tijd vrijgemaakt worden om u te helpen. Wij raden u dan wel aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.
Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk zijn afspraken gemaakt, in de vorm van waarneming door collega- tandartsen in Assen. Op ons antwoordapparaat en op de site treft u welke tandarts op dat moment dienst heeft.

Wat neemt u mee naar de spoedgevallendienst?

Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende tandarts wordt geholpen, dient u zich te legitimeren en de verzekering gegevens te kunnen overleggen. U zult u de gemaakte kosten contant af moeten rekenen. U krijgt uiteraard een nota mee, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Algemeen spreekuur

In het geval dat de spoedgevallendienst voor de regio door Tandartsenpraktijk de Jong wordt waargenomen hebben wij op zaterdag en zondag algemene inloopspreekuren. U kunt dan ook met lichtere klachten bij ons terecht. De tijden van deze spreekuren kunt u horen op ons antwoordapparaat. Voor de dienstdoende tandarts zie openingstijden.

Nieuwe patiŽnt

Wanneer u patiŽnt bij ons wilt worden kunt u zich via deze website aanmelden, u kunt zich ook telefonisch aanmelden. Wanneer het op dat moment druk is,noteren wij uw telefoonnummer en bellen wij u op een rustiger tijdstip terug. Nadat uw inschrijving bij ons voltooid is, krijgt u een aantal formulieren thuis gestuurd die u voorzien van handtekening op de dag van uw afspraak weer aan ons retourneert.

Bij het eerste bezoek dient u zich te legitimeren. Daarnaast dient u uw zorgpas mee te nemen. Gelijk na het eerste bezoek krijgt u een nieuwe afspraak voor uw halfjaarlijkse controle. Wij sturen geen oproepkaartjes. Afhankelijk van uw verzekering, vragen wij u of u na afloop van een behandeling, facturen tot 50 euro aan de balie wilt voldoen door middel van een pin betaling. Voor het eerste bezoek dient u 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Uw legitimatiedocument, uw zorgpas en de door u ingevulde gezondheidsvragenlijsten worden dan gescand. Daarna krijgt u deze documenten weer in uw bezit.

Wij streven ernaar u elk half jaar dan wel jaarlijks voor controle te zien. Het kan voorkomen dat u door omstandigheden een lange tijd niet meer bij ons komt. Na één jaar zult u dan een brief thuis krijgen met de vraag of u nog gebruik wenst te maken van onze faciliteiten. Bij het uitblijven van een reactie zullen we u uitschrijven uit ons patiŽntenbestand.

Tijdens het eerste bezoek aan uw tandarts maakt u kennis, wordt uw gezondheid ( medische anamnese, code c22 ) besproken en wordt uw gebit onderzocht (code c11). Voor het laatstgenoemde onderzoek is vaak aanvullende informatie nodig, deze informatie verkrijgen wij uit het maken van foto's (code x10 en/of x21). 

Privacyverklaring 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en waarom wij deze gegevens gebruiken. 

Voor de gehele verklaring lees: Privacyverklaring Tandartsenpraktijk de Jong

 


Tandartsenpraktijk de Jong BV
Beilerstraat 179
9401 PJ  Assen
T (0592) 317 570
SPOED (0592) 302 430
info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Kvk: 54723590
Privacy Statement
Disclaimer

© 2010 Plan Plan Internet BV