Huisregels

Het afzeggen van afspraken
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren-, telefonisch-, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 Wanneer u meerdere keren minder dan 24 uur van tevoren de afspraak annuleert of niet op uw afspraak aanwezig bent zonder ons daarvan te vergewissen, is Tandartsenpraktijk de Jong gerechtigd u als patiŽnt uit te schrijven.
Het afzeggen en maken van afspraken kan alleen telefonisch.

Behandeling
Wij vragen u vijf minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn.  Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u of u 10 minuten van te voren aanwezig wilt zijn. U dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van spoedgevallen. Wij vragen daarom uw begrip indien uw afspraak later dan gepland begint of als uw behandeling uitloopt. Wanneer uw afspraak later dan gepland zal aanvangen, zal de receptie u hierover zo goed mogelijk informeren.

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per email of persoonlijk bij de receptie. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven middels het wijzigingsformulier op de site. (doorklikken naar item).
 Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheid of de medicatie die u gebruikt, dan dient u dit aan uw behandelend tandarts door te geven.

Begrotingen
Als praktijk geven wij standaard begroting af vanaf 250 euro,dit is wettelijk verplicht. Indien gewenst kunt u ook een begroting meekrijgen wanneer het om bedragen gaat onder de 250 euro. Dit kan mondeling dan wel schriftelijk overeen gekomen worden. In het geval er meerdere behandelopties zijn, krijgt u van elk van de mogelijkheden een kostenraming.
Een begroting behelst een standaard behandeling en is altijd onder voorbehoud. Onverwachte bijkomende kosten kunnen uiteraad niet van te voren worden begroot.Uw behandelend tandarts zal u altijd over het waarom en de hoogte van de additionele kosten informeren. Omissies en onjuistheden in de kostenraming die gedurende de behandeling naar voren komen, zullen in de definitieve factuur worden verwerkt. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting.
Uw verzekeraar kan u vertellen welk deel van de begrote kosten wordt vergoed. Wanneer er (een) uitgebreide behandeling(en) plaatsvinden, kunnen we u voor aanvang van een dergelijke behandeling om een voorschot vragen.

Betaling van uw nota
Bij de Menzis Groep( Menzis, Anderzorg, Azivo) en Zilveren Kruis/Achmea jeugd  worden de behandelingen direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. U krijgt in dit geval geen nota mee. De zorgverzekeraar zal het dan verder met u in orde maken. Bij de VGZ-groep ( VGZ, Univé, IZA, IZZ) worden de behandelingen alleen direct gedeclareerd als u ook tandheelkundig verzekerd bent. Wanneer dat het geval is, krijgt u evenens geen nota mee en zal de zorgverzekeraar het verder met u in orde maken. (let op: bent u niet tandheelkundig verzekerd bij de VGZ groep, dan krijgt u de nota van Infomedics, voorheen NMT FenCs)
Voor de overige zorgverzekeraars zal de administratieve afhandeling via het factoringbedrijf Infomedics verlopen. Infomedics factoring kan in bijna alle gevallen uw nota rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van Infomedics een (rest)nota van het onverzekerde bedrag. (zie NMT InfoMedics) Tip!: stuur deze restnota altijd op naar uw zorgverzekeraar.
 
 
Uitzonderingssituaties:
  • Spoedgevallendienst: U dient de factuur contant te voldoen.
  • Indien u gewend bent de nota per pin te voldoen en u dit wilt blijven doen.
  • Facturen die per persoon niet meer dan 50 euro bedragen (dit geldt niet voor bovengenoemde verzekeraars). Wij vragen u in dit geval om na afloop van de behandeling deze facturen door middel van een pinbetaling aan de balie te voldoen. De nota krijgt u mee naar huis en kunt u dit vervolgens verder zelf afhandelen met uw verzekering.
Klachten
Wanneer u ontevreden bent over een behandeling horen we dat graag van u. U kunt uw klacht( direct) mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij één van onze medewerkers. Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u deze richten aan: Marieke Blauw, praktijkmanager, Beilerstraat 179, 9401 PJ Assen.
Indien u  niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) via postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276).
 

Spoedgevallendienst

Wat is een spoedgeval?
Onhoudbare acute kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand of kies door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling zijn voorbeelden van spoedgevallen. Het gaat bij spoedgevallen dus om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan worden uitgesteld.. Een uitgevallen vulling is bijvoorbeeld geen spoedgeval.

Wat kunt u doen bij een spoedgeval?
Als zich tijdens de openingstijden van de praktijk een spoedgeval voordoet, kan veelal dezelfde dag tijd vrijgemaakt worden om u te helpen. Wij raden u dan wel aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.
Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk zijn afspraken gemaakt, in de vorm van waarneming door collega- tandartsen in Assen. Op ons antwoordapparaat en op de site treft u welke tandarts op dat moment dienst heeft.

Wat neemt u mee naar de spoedgevallendienst?
Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende tandarts wordt geholpen, dient u zich te legitimeren en de verzekeringgevens te kunnen overleggen.U zult u de gemaakte kosten contant af moeten rekenen. U krijgt uiteraard een nota mee, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Algemeen spreekuur
In het geval dat de spoedgevallendienst voor de regio door Tandartsenpraktijk de Jong wordt waargenomen hebben wij op zaterdag en zondag algemene inloopspreekuren. U kunt dan ook met lichtere klachten bij ons terecht. De tijden van deze spreekuren kunt u horen op ons antwoordapparaat. Voor de dienstdoende tandarts zie openingstijden.

Nieuwe patiŽnt
Wanneer u patiŽnt bij ons wilt worden kunt u zich via deze website aanmelden, u kunt zich ook telefonisch aanmelden. Wanneer het op dat moment druk is,noteren wij uw telefoonnummer en bellen wij u op een rustiger tijdstip terug. Nadat uw inschrijving bij ons voltooid is, krijgt u een aantal formulieren thuis gestuurd die u voorzien van handtekening op de dag van uw afspraak weer aan ons retourneert.

Bij het eerste bezoek dient u zich te legitimeren. Daarnaast dient u uw zorgpas mee te nemen. Gelijk na het eerste bezoek krijgt u een nieuwe afspraak voor uw halfjaarlijkse controle. Wij sturen geen oproepkaartjes. Afhankelijk van uw verzekering, vragen wij u of u na afloop van een behandeling, facturen tot 50euro aan de balie wilt voldoen door middel van een pinbetaling. Voor het eerste bezoek dient u 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Uw legitimatiedocument, uw zorgpas en de door u ingevulde gezondheidsvragenlijsten worden dan gescand. Daarna krijgt u deze documenten weer in uw bezit.

Wij streven ernaar u elk half jaar dan wel jaarlijks voor controle te zien. Het kan voorkomen dat u door omstandigheden een lange tijd niet meer bij ons komt. Na één jaar zult u dan een brief thuis krijgen met de vraag of u nog gebruik wenst te maken van onze faciliteiten. Bij het uitblijven van een reactie zullen we u uitschrijven uit ons patiŽntenbestand.


Tandartsenpraktijk de Jong BV
Beilerstraat 179
9401 PJ  Assen
T (0592) 317 570
SPOED (0592) 302 430
info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Kvk: 54723590
Privacy Statement
Disclaimer

© 2010 Plan Plan Internet BV